Type alias ThemeOptions

ThemeOptions: DeepPartial<Theme>